Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Неділя, 24 Березня 2019

1.3. Управлыння загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

Страхові фонди — органи, які керують та управляють окре­мими видами загальнообов'язкового державного соціального стра­хування, проводять збір та акумуляцію страхових внесків, контро­люють використання коштів, забезпечують фінансування виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та виконують інші функції згідно з затвердженими статутами.

Усі застраховані громадяни є членами відповідних страхових фондів залежно від виду соціального страхування.

Страхові фонди — некомерційні самоврядні організації.

Цільові страхові фонди не можуть займатися іншою діяль­ністю, крім тієї, для якої їх створено, та використовувати свої кошти на цілі, не пов'язані з цією діяльністю. Кошти цільових страхових фондів не включаються до складу Державного бюджету України.

Страхові фонди діють на підставі статутів, затверджених у порядку, визначеному законами України з окремих видів загаль­нообов'язкового державного соціального страхування.

Управляють страховими фондами на паритетній основі дер­жава та представники суб'єктів соціального страхування.

Управління фондами загальнообов'язкового державного соціаль­ного страхування виконується правлінням та виконавчими дирекці­ями страхових фондів, які забезпечують визначені законами кон­кретні види соціального страхування. Правління страхового фонду:

–       затверджує документи, які регламентують внутрішню діяль­ність фонду, в тому числі виконавчої дирекції;

–       подає у визначеному порядку пропозиції щодо визначення розмірів загальнообов'язкових внесків для забезпечення відповідного виду соціального страхування (за винятком страхування від нещасного випадку на виробництві та про­фесійного захворювання);

–       затверджує проекти річних бюджетів фонду та звіти про їхнє виконання, порядок використання коштів з окремих видатків бюджету фонду;

–       створює резерви коштів для забезпечення виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам;

–       розглядає кандидатури та затверджує на посадах керівника виконавчої дирекції фонду та його заступників;

–       спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції страхового фонду та її робочих органів;

–       визначає кадрову політику;

–       виконує інші функції, передбачені статутом страхового фонду.

Порядок обрання правління страхового фонду визначають закони України з окремих видів соціального страхування.

Виконавча дирекція страхового фонду є виконавчим органом правління фонду, який забезпечує виконання рішень правління. Вона підзвітна правлінню фонду та провадить діяльність від імені страхового фонду в межах та порядку, визначених його статутом та положенням про виконавчу дирекцію, яке затверджує правління страхового фонду. Керівник виконавчої дирекції входить до складу правління страхового фонду з правом дорадчого голосу. Робочими органами виконавчої дирекції є її відділення, страхові каси тощо.

Основні джерела коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування — внески роботодавців і застрахованих осіб. Бюджетні та інші джерела коштів, потрібні для проведення загальнообов'язкового державного соціального страхування, передбачаються відповідними законами з окремих видів загаль­нообов'язкового державного соціального страхування.

Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з кожного його виду визначають з урахуванням того, що вони повинні забезпечувати:

–       надання особам матеріального забезпечення та соціальних послуг, передбачених законодавством;

–       фінансування заходів, спрямованих на профілактику стра­хових випадків;

–       створення  резерву коштів для  забезпечення виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам;

–       покриття витрат страховика, пов'язаних із проведенням за­гальнообов'язкового державного соціального страхування.

Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування залежно від його виду щорічно визначає Верховна Рада України для роботодавців і застрахованих осіб з кожного виду страхування на календарний рік у відсотках одночасно із затвердженням Державного бюджету України, якщо інше не передбачено законами України з окремих видів загальнообов'яз­кового державного соціального страхування.

Для визначення розміру внесків додаткові джерела коштів можна враховувати у разі їх систематичного надходження до фонду.

Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування залежно від його виду визначаються з кожного виду страхування, здебільшого, на календарний рік у відсотках:

–       для роботодавців — до сум фактичних витрат на оплату праці та інших виплат найманим працівникам, які підляга­ють обкладенню прибутковим податком з громадян;

–       для фізичних осіб — до сум оподатковуваного доходу (при­бутку).

Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань сплачує тільки роботодавець.