Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Неділя, 26 Травня 2019

  2. Аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності


 

Інвестиційна діяльність включає в основному операції, які належать до змін необоротних активів; придбання {реалізація) основних засобів та іншого майна; надходження дивідендів, процент іт. н

Фінансова діяльність пов’язана зі змінами у довгострокових зобов’язаннях підприємства і власному капіталі: одержання довгострокових і короткострокових кредитів і позик; бюджетні асигнування; продаж і купівля власних акцій; виплата дивідендів і процентів,, інші зобов'язання.

Під час аналізу порівнюють динаміку фінансового результату за ряд періодів, визначають фактори, що вплинули на фінансовий результат від інших видів діяльності.

Аналізуючи фінансовий результат інвестиційної діяльності виділяють такі завдання:

  • провести оцінку динаміки та структури ф інансового результату інвестицій;

* дати оцінку виконання плану з прибутку інвестицій;

  • провести факторний аналіз зміни фінансового результату інвестицій;

» визначити напрями підвищення прибутковості інвестицій.

Фінансовий результат від фінансових операцій виникає внаслідок: реалізації фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних та інших необоротних активів; ліквідації необоротних активів; отриманого доходу від поопераційних курсових різниць та від безоплатно одержаних оборотних активів, уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій тощо. Кожна фінансова операція має мотивацію з огляду збільшення прибутку і сумарної вартості господарюючого суб’єкта чи за обставин мінімізації втрат від знецінення, або обтяжливих ви­трат на консервацію. В процесі аналізу треба дати оцінку обгрунтованості фінансових операцій за інтересами господарюючого суб'єкта.

Можливості аналізу фінансових результатів від інших видів діяльності

п/п

Завдання аналізу фін. результатів

Зміcт досліджуваних показників

1.

Загальна оцінка досягнутого рівня

- обсяг і динаміка валового, чистого прибутку (збитку) в цілому і за видами діяльності

2.

Структурні зміни

у формуванні фінансових результатів

-зміна питомої ваги прибутку (збитку) операційної, інвестиційної та ф інансової діяльності;

-зміна частки прибутку (збитку) від участі в капіталі;

- вплив податків і зборів на формування чистого прибутку (збитку)

3.

Резерви

збільшених

фінансових

результатів

  • обсяг втрат прибутку у зв’язку з неправильним визжнням доходів і витрат;

** обсяг недоогршаного прибутку за факторами обсягу, структури, собівартості і цін;

  • обсяг втрат прибутку від участі в капіталі

4.

Фінансові результати

акціонерної

діяльності

-зміна чистого прибутку в розрахунку на просту акцію;

  • дивіденди на просту акцію;
  • частка прибутку (збитку) від інвестицій в асоційовані підприємства від спільної діяльності і від інвестицій у дочірні підприємства: зміна чистого прибутку власників простих акцій під впливом дивідендів на привілейовані акції

5

Відносні характеристики прибутковості (збитковості)

  • співвідношення валового (чистого) прибутку до всього 1 авансованого (власного чи залученого) капіталу:
  • співвідношення чистого прибутку до фінансових інвестицій (у тому числі довгострокових і поточних);

-дивіденди на акціонерний капітал;

рентабельність акцій;

-інші

 повернутись до списку питань