Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Неділя, 26 Травня 2019

3.3.Організація управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно з Законом України «Про систему оподаткування» від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР зі змінами та доповненнями у ст. 2 та 14, збір на обов'язкове соціальне страхування віднесено до зага­льнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), і ФССУ належать до державних цільових фондів.

Згідно з Законом України «Про збір на обов'язкове соціальне страхування» (ст. 3) Кабінет Міністрів України, відповідно до Постанови №972 від 27.06.1998 р. та № 1351 від 31.08.1998 р. «Про організаційні питання діяльності Фонду соціального стра­хування України», затвердив «Положення про ФССУ» та «Поло­ження про Наглядову раду ФССУ».

Згідно з затвердженим Положенням ФССУ є єдиним органом в Україні, який у межах наданих йому повноважень здійснює ке­рівництво і управління обов'язковим державним соціальним страхуванням. Найвищим органом фонду є його правління, яке працює на громадських засадах.

Основними завданнями фонду є:

1)    забезпечення надходження та акумуляція збору на обов'язкове соціальне страхування та інших коштів, призначених для фінансування видатків на виплату допомоги з тимчасової не­працездатності, інших видів допомоги, встановлених законодав­ством, а також на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працюючих і членів їх сімей;

2)    контроль за цільовим використанням коштів, що знаходять­ся на рахунку фонду;

3)    здійснення організаційно-управлінських заходів щодо за­безпечення виплати допомоги з соціального страхування, оплати витрат на санаторно-курортне лікування та оздоровлення пра­цюючих і членів їх сімей; повне або часткове фінансування дитя­чих оздоровчих таборів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, сту­дентських оздоровчо-спортивних таборів і позашкільне обслу­говування, часткове утримання санаторіїв-профілакторіїв, що на­лежать професійним спілкам.

Контроль за цільовим використанням коштів соціального страхування здійснює Наглядова рада Фонду соціального страху­вання України, до складу якої входять представники від держави,

профспілок і роботодавців.

Наглядова рада фонду діє на громадських засадах, а ЇЇ члени не можуть бути одночасно членами правління зазначеного фонду.

Наглядова рада фонду:

1)    заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції фонду
про підготовку та виконання бюджету фонду, дає рекомендації з цих питань;

2)    заслуховує інформацію правління та виконавчої дирекції з питань виконання завдань, покладених на Фонд, та цільового ви­користання цих коштів;

3)    порушує питання щодо відповідності займаній посаді дире­ктора виконавчої дирекції відділень Фонду в Автономній Респу­бліці Крим, обласних відділеннях, місті Києві тощо у разі вияв­лення грубих порушень у діяльності Фонду.

Члени наглядової ради фонду можуть брати участь у його за­сіданнях правління з правом дорадчого голосу.

Оформлення матеріалів засідань наглядової ради фонду та ве­дення її документації здійснюється виконавчою дирекцією.

Положення про Фонд соціального страхування України, На­глядову раду та її склад затверджується Кабінетом Міністрів за погодженням з профспілковими об'єднаннями України.

Управління фондами ЗДСС здійснює правління та виконавчі дирекції страхових фондів, які забезпечують визначені законами конкретні види соціального страхування.

Функції правління страхового фонду:

Затвердження документів, які регламентують внутрішню діяльність фонду, а також виконавчої дирекції.

Подання в установленому порядку пропозицій з визначення розмірів загальнообов'язкових внесків для забезпечення відповідного виду соціального страхування (за виключенням страхуван­ня від нещасного випадку на виробництві та професійного захво­рювання).

Затвердження проектів річних бюджетів фонду та звітів про їх використання, порядку використання коштів за окремими ви­тратами бюджету фонду.

Створення резервів для забезпечення виплат та надання со­ціальних послуг застрахованим особам.

Розгляд кандидатур і затвердження їх на посади керівника виконавчої дирекції фонду та його заступника.

Направлення й контроль діяльності виконавчої дирекції страхового фонду та її робочих органів.

Визначення кадрової політики.

Здійснення інших функцій, передбачених статутом страхо­вого фонду.

Виконавча дирекція страхового фонду є виконавчим органом правління фонду, який забезпечує виконання рішень правління.

Виконавча дирекція є підзвітною правлінню фонду, вона здій­снює діяльність від імені страхового фонду у межах та в порядку, визначеному його статутом та положенням про виконавчу дирек­цію, яке затверджується правлінням страхового фонду. Керівник виконавчої дирекції входить до складу правління страхового фо­нду з правом дорадчого голосу.