Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Неділя, 26 Травня 2019

7.1. Сутність страхування на випадок безробіття

Фонд створено для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг. Фонд є цільовим централізованим фондом, некомерційною, самоврядною організацією, держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм соціальних послуг. Фонд не може здійснювати будь-яку діяльність, крім передбаченої законодавством і статутом Фонду, що затверджується правлінням Фонду. Кошти Фонду не входять до складу Державного бюджету України. Усі застраховані особи є членами Фонду. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Управління Фондом здійснюють правління Фонду та виконавча дирекція Фонду. До складу правління Фонду входять по 15 представників кожної із сторін. Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років. Голова правління обирається з членів правління строком на два роки почергово від кожної сторони. Засідання правління відбуваються не рідше одного разу на квартал. Рішення приймається більшістю голосів. Правомочність засідання - аналогічно до соцстраху від нещасного випадку.

Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, що забезпечує виконання рішень правління. Функції виконавчої дирекції Фонду покладаються на органи державної служби зайнятості. Директор Державного центру зайнятості та його заступники є відповідно керівником і заступниками виконавчої дирекції Фонду. Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи (міські, районні і т.д. центри зайнятості):

1. Ведуть реєстр платників страхових внесків.

2. Провадять збір страхових внесків.

3. Здійснюють оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого бюджету.

4. Виплачують забезпечення та надають соціальні послуги.

5. Контролюють правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків, а також витрат за страхуванням на випадок безробіття.

6. Представляють інтереси Фонду у судових та інших органах.

7. Представляють Фонд у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту, органами соціального страхування на випадок безробіття зарубіжних країн, міжнародними організаціями, пов'язаними із захистом соціальних прав людини.

8. Готує і подає на розгляд правління Фонду різноманітні пропозиції та звіти про діяльність.

Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада, що контролює виконання Фондом статутних завдань та цільове використання ним коштів. Наглядова рада складається з 15 осіб, до неї в однаковій кількості входять представники держави, застрахованих осіб і роботодавців.

До складу наглядової ради не можуть входити члени правління Фонду та працівники виконавчої дирекції Фонду. Строк повноважень членів наглядової ради - 6 років. Голова обирається так, як і голова правління. Засідання проводяться також один раз на квартал.

Наглядова рада:

1. Обирає голову наглядової ради та затверджує двох його заступників.

2. Затверджує регламент роботи наглядової ради.

3. Заслуховує звіти правління Фонду та виконавчої дирекції Фонду з питань виконання статутних завдань Фонду та цільового використання коштів Фонду.

4. У разі потреби вимагає від правління Фонду проведення аудиторської перевірки діяльності Фонду.

5. Ставить питання про відповідальність посадових осіб виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів за виявлені порушення.

6. Одержує необхідну інформацію про роботу органів управління Фонду.

Соціальні послуги стосовно страхування на випадок безробіття -це:

1. Професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація.

2 . Пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у т.ч. шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних.

3. Інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.