Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Неділя, 26 Травня 2019

8.3. Ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

1) Ставки збору для платників першої, другої та третьої груп, що визначені законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» встановлено в розмірі 33,2 % від об'єкта оподаткування. Для підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди, збір визначається окремо за ставкою 4% від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 % для інших праців­ників такого підприємства.

Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50% загаль­ної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне пен­сійне страхування визначається за ставкою 4% від об'єкта опо­даткування для всіх працівників цих підприємств.

2) Для фізичних осіб, які працюють на умовах трудового до­говору (четверта, група), та фізичних осіб, які виконують робо­ти згідно з цивільно-правовими договорами, ставки збору вста­новлюються в розмірі 1 % від сукупного оподатковуваного дохо­ду, якщо він не перевищує 150 грн. на місяць і 2% від сукупного оподатковуваного доходу понад 150 грн.

Для платників, які мають статус державного службовця чи працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудово­го стажу , що дає право на одержання пенсії відповідно до За­конів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про На­ціональний банк України», Митного кодексу України, Положен­ня про помічника — консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жов­тня 1995 р. № 379/95:

1% від об'єкта оподаткування з частини сукупного оподат­ковуваного доходу, що не перевищує 150 грн.;

2% від об'єкта оподаткування з частини сукупного оподат­ковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 грн.;

3% - від 251 до 350 грн.;

4%-від 351 до 500грн.;

5% — понад 501 грн.

Для платників (четверта група) з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах:

1% від об'єкта оподаткування, якщо сукупний оподаткову­ваний доход становить менше 150 грн.;

2%-від 150до 250грн.;

3%-від 250 до 350 грн.;

4%-від 350до 500грн.;

5% — перевищує 500 грн.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про вне­сення зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 бе­резня 2001р. №225 «Про максимальну величину фактичних ви­трат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (гранич­ну суму заробітної плати (доходу)), з яких справляються стра­хові внески (збори) до соціальних фондів» із суми сукупного оподатковуваного доходу, що встановлюється на кожний рік Державним бюджетом збір на обов'язкове державне пенсійне страху­вання не нараховується.

Основними документами, що регламентують порядок нара­хування і сплати зборів до Пенсійного фонду є:

Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997р. № 400/97-ВР, зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про порядок погашення зобов'язань плат­ників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ;

Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємства­ми, установами, організаціями і громадянами збору на обо­в'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду Украї­ни, затверджена Постановою правління Пенсійного фонду України від 3 червня 1999р. № 4-6;

Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів операцій, затверджений По­становою Кабінет Міністрів України від 3 листопада 1998р. № 1740, зі змінами та доповненнями.

Усі збори до Пенсійного фонду можна поділити на такі види:

–       збори до Пенсійного фонду, сплата яких пов'язана з нара­хуванням витрат на оплату праці та відповідно з отриман­ням доходу;

–       збори до Пенсійного фонду з окремих видів господарських операцій (купівля-продаж валюти, продаж ювелірних ви­робів, відчуження легкових автомобілів, придбання нерухо­мого майна, отримання послуг стільникового мобільного зв'язку).

Зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пен­сійне страхування - це зобов'язання платника сплатити до Пен­сійного фонду України відповідну суму коштів у порядку та в строки, визначені законодавством.

Зобов'язання визначається самостійно платником або орга­ном Пенсійного фонду.

Згідно із Законом України «Про збір на обов'язкове держав­не пенсійне страхування» (ст. 5) збір на державне обов'язкове пенсійне страхування сплачується водночас з одержанням коштів в установах банків на оплату праці працівників, що дозво­ляє максимально ефективно та на постійній основі отримувати кошти від платників для фінансування пенсій.

Якщо у платників збору не вистачає коштів на оплату праці та сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці та сплата збору провадяться у пропорційних розмірах.

Платники збору — юридичні особи — сплачують збір на пенсій­не страхування одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.

У разі одержання від підприємств доходів у натуральній формі, тобто продукцією їх власного виробництва, розмір дохо­ду працівника обчислюється за середньою відпускною ціною продукції стороннім споживачам у поточному місяці, коли про­ведено нарахування доходів. Якщо в поточному місяці така про­дукція не реалізовувалася, то її вартість обчислюється за серед­ньою відпускною ціною місяця попередньої реалізації, але не нижчою від собівартості. Вартість натуральної продукції інших виробників при визначенні доходу для нарахування збору об­числюється за ціною її придбання.

Збір з оплати праці (доходу, винагороди), одержаної в іно­земній валюті, сплачується в гривнях.

Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються у гривнях за офіційним курсом валют, що діяв на дату одержання доходу.

У разі виплати заробітної плати з коштів, одержаних з вируч­ки від реалізації продукції чи надання послуг, робіт, при безго­тівковому перерахуванні коштів на заробітну плату, а також на­туроплатою, платники зобов'язані перерахувати до фонду відповідні суми збору наступного дня після кожної зазначеної ви­плати.

Нарахований збір, інші платежі платники сплачують безго­тівковим перерахуванням відповідних сум зі своїх банківських рахунків на рахунок органу Пенсійного фонду.

Особи, які користуються найманою працею і не мають ра­хунків в установах банків, сплачують збір поштовим переказом або через установи банків.

Збір з фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів та інших осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяль­ністю, пов'язаною з одержанням доходу, нараховується на чис­тий доход, що підлягає оподаткуванню, тобто на різницю між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, що пов'язані з одер­жанням доходу.

У разі припинення підприємницької діяльності сплата збору проводиться до 1 числа місяця, що йде за місяцем подачі відпо­відної заяви до органу державної реєстрації.

Орган Пенсійного фонду видає довідку про сплату збору плат­никам, що припинили підприємницьку діяльність або змінили місце проживання, а також для подання її при призначенні або перерахунку пенсії.