Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Неділя, 26 Травня 2019

8.4. Поняття та види пенсій

Пенсіягарантована щомісячна грошова виплата для забез­печеності громадян у старості, на випадок повної чи часткової непрацездатності, втрати годувальника, а також у зв'язку з до­сягненням законодавче встановленого стажу роботи у сферах трудової діяльності.

Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення» гро­мадяни України отримують такі види державних пенсій:

а) трудові:

–       за віком;

–       по інвалідності;

–       в разі втрати годувальника;

–       за вислугу років;

б) соціальні пенсії.

Згідно з Законом України «Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування», який набув чинності з 1 січня 2004 р., передбачено такі види пенсійних виплат із солідарної системи:

–       пенсія за віком;

–       пенсія по інвалідності в результаті загального захворюван­ня, інвалідності з дитинства;

–       пенсія у зв'язку із втратою годувальника;

–       соціальна виплата — допомога на поховання.

Пенсії за вислугу років і пенсії за віком на пільгових умовах повинні будуть виплачуватися згідно з окремими законодавчими актами через корпоративні та професійні недержавні пенсійні фонди. До створення таких фондів пенсії цієї категорії грома­дян будуть виплачуватися за нормами Закону «Про пенсійне за­безпечення».

Таблиця 8.1.

Закон "Про пенсійне забезпечення"

Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Трудові пенсії: 1. За віком (у тому числі і на пільгових умовах   -   список   №   1,   список   №   2, трактористи,  доярки,  текстильниці, водії міського пасажирського транспорту тощо). 2. По інвалідності: - трудові каліцтва та професійні захворю­вання; - загальні захворювання. 3. У разі втрати годувальника. 4. За вислугу років. Соціальні пенсії.

Пенсія за віком. Пенсія по інвалідності в результаті загаль­ного захворювання, інвалідності з дитин­ства. Пенсія у зв'язку із втратою годувальника. Соціальна виплата - допомога на похован­ня.

 

Право на трудову пенсію мають особи, які зайняті суспільне корисною працею, за умови додержання відповідних умов, пе­редбачених чинним законодавством:

а) особи, які працюють на підприємствах, в установах, орга­нізаціях, кооперативах, незалежно від форм власності та госпо­дарювання або є членами кооперативів, — за умови сплати підприємствами та організаціями страхових внесків до Пенсій­ного фонду України;

б) особи, які займаються підприємницькою діяльністю, за­снованою на особистій власності фізичної особи та виключно її праці, — за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фон­ду України;

в) члени творчих спілок, а також інші творчі працівники, які не є членами таких спілок, — за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України;

г) інші особи, які підлягають державному соціальну страху­ванню;

д)   працівники воєнізованих формувань, які не підлягають державному соціальному страхуванню, особи начальницького і рядового складу фельд'єгерської служби Міністерства зв'язку України;

е)  вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти;

є) особи, які стали інвалідами у зв'язку з виконанням дер­жавних чи громадських обов'язків або у зв'язку з виконанням дій по рятуванню людського життя, охороні державної, колек­тивної та індивідуальної власності, а також по охороні правопо­рядку;

ж) особи, що здійснюють догляд за інвалідами І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного сто­роннього догляду.