Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Вівторок, 16 Липня 2019

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

А

Адміністратор недержавного пенсійного фонду - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на підставі ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

Актуарні розрахунки - фінансовий аналіз коротко- і довгострокових наслідків функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що містить прогноз фінансових потоків, оцінку фінансових зобов'язань, довгостроковий прогноз стану та стабільності системи, докладний аналіз коротко- і довгострокових фінансових наслідків будь-яких змін у цій системі.

В

Відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи. Засновниками відкритого НПФ можуть бути одна чи декілька юридичних осіб з урахуванням обмежень, встановлених Законом для бюджетних організацій.

Вкладник недержавного пенсійного фонду - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту.

Г

Галузеві угоди - елементи вертикальної системи соціального партнерства, які встановлюють норми оплати праці та інші умови, а також соціальні гарантії та пільги для працівників певної галузі (галузей).

Генеральна угода - елемент вертикальної системи соціального партнерства, що визначає загальні принципи регулювання соціально-трудових відносин на найвищому рівні та містить загальні напрямки соціально-економічної політики у сфері зайнятості, оплати праці, доходів, рівня життя населення, соціального захисту, соціального забезпечення, а також соціального страхування.

Д

Державні соціальні гарантії - установлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, установлені

законами та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.

Державні соціальні стандарти - установлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій.

Довічна пенсія – пенсійні виплати, що здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування.

З

Загальний трудовий стаж - це загальна тривалість трудової або іншої суспільно-корисної діяльності та інших періодів, визначених у законодавстві, незалежно від перерв.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - система прав, обов'язків і гарантій, що передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг За рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Застрахована особа в обов'язковому пенсійному страхуванні - фізична особа, яка підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує та/або за яку сплачуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Застраховані особи у страхуванні на випадок безробіття - наймані працівники. Представниками застрахованих осіб є профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники).

Зберігач в обов'язковому пенсійному страхуванні - банк, що здійснює свою діяльність відповідно про банки і банківську діяльність та відповідає вимогам щодо зберігання та обслуговування коштів Накопичувального фонду.

Зберігач недержавного пенсійного фонду - банк, що провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та відповідає вимогам законодавства.

Здійснення контролю - володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних та юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше 20% статутного фонду юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду юридичної особи (голосів у органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

І

Інвестиційна декларація в недержавному пенсійному забезпеченні -

документ, що визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрямки та обмеження інвестування активів недержавних пенсійних фондів.

Індивідуальний пенсійний рахунок - персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, що ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному Законом порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів.

К

Коефіцієнт страхового стажу в обов'язковому пенсійному страхуванні - величина, що визначається для обрахування страхового стажу при обчисленні розміру пенсії у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Колективний договір, за Законом України «Про колективні договори і угоди», - це правовий акт (елемент вертикальної системи соціального партнерства), що регулює трудові та соціально-економічні відносини найманих працівників і роботодавців на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, за видом діяльності, галузевої належності, а також в їхніх структурних підрозділах. Колективні договори доповнюють і розвивають норми, прийняті у генеральній, галузевій та територіальній угодах, але вони не можуть бути нижчі за ті, що передбачені іншими угодами.

Компанія з управління активами - юридична особа, що здійснює управління активами на підставі ліцензії на впровадження професійної діяльності з управління активами в частині управління пенсійними активами та обирається за результатами тендера.

Корпоративний пенсійний фонд - засновником є роботодавець – юридична особа або декілька таких юридичних осіб, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники. Учасниками цього фонду можуть бути виключно громадяни, що перебувають (перебували) у трудових відносинах із засновниками або роботодавцями-платни-ками цього фонду. Право участі у корпоративному пенсійному фонді належить усім найманим працівникам юридичної особи, що є засновником або роботодавцем-платником такого фонду. Роботодавець не має права будь-яким чином обмежувати права працівників на участь у корпоративному пенсійному фонді. Роботодавець має право встановлювати однаковий відсоток відрахувань пенсійних внесків до пенсійного фонду на користь своїх працівників від суми їх заробітної плати або застосувати прогресивну шкалу відсотків відрахувань відносно суми заробітної плати залежно від віку працівників та (або) їх стажу роботи на даному підприємстві із встановленням однакового відсотка відрахувань пенсійних внесків для кожної визначеної групи працівників.

М

Мінімальна пенсія в обов'язковому пенсійному страхуванні - державна соціальна гарантія, розмір якої визначається законодавством.

Мінімальний страховий внесок в обов'язковому пенсійному страхуванні - сума коштів, що визначається розрахункове як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, встановлених законом на день отримання заробітної плати (доходу). Накопичувальний пенсійний рахунок ~ частина персональної облікової картки у системі персоніфікованого обліку, що відображає стан пенсійних активів застрахованої особи в накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Н

Найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації або у фізичної особи.

Недержавний пенсійний фонд - юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду.

Нормативи витрат (фінансування) - показники поточних і капітальних витрат з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів.

О

Одиниця пенсійних активів Накопичувального фонду - одиниця виміру загальної вартості пенсійних активів Накопичувального фонду, що накопичені та обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, яка застосовується для визначення вартості пенсійних активів на момент їх оцінки.

П

Пенсійна схема в недержавному пенсійному забезпеченні ~ документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду.

Пенсійний внесок у недержавному пенсійному забезпеченні – грошовий внесок вкладника фонду, сплачений на користь учасника (учасників) фонду відповідно до пенсійного контракту.

Пенсійний контракт у недержавному пенсійному забезпеченні -договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою.

Пенсійні активи – активи пенсійного фонду, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати.

Пенсія на визначений строк у недержавному пенсійному забезпеченні- пенсійні виплати, що здійснюються періодично протягом визначеного строку.

Персоніфікований облік - збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбаченої законодавством про пенсійне забезпечення і Законом інформації про учасників недержавного пенсійного забезпечення відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також для обчислення розміру цих виплат.

Пов'язана особа - 1) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою; 2) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи; 3) посадова особа відповідної особи, уповноважена виконувати від імені юридичної особи юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї такої посадової особи.

Представники застрахованих осіб - профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники).

Представники роботодавців - організації роботодавців, їх об'єднання чи інші уповноважені роботодавцями органи (представники).

Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Професійний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об'єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять). Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять).

Професійні тарифні угоди - елементи вертикальної системи соціального партнерства, які визначають норми оплати праці, соціальні гарантії та пільги для робітників певної професії.

Р

Роботодавець-платник корпоративного пенсійного фонду - роботодавець, який визнає статут уже створеного корпоративного пенсійного фонду, виявив бажання перераховувати грошові кошти на

користь своїх працівників до такого фонду на підставі договору, укладеного ним з радою цього пенсійного фонду.

С

Саморегулювальна організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів - неприбуткова організація, що створюється з метою встановлення професійних стандартів діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, захисту та представлення інтересів своїх членів, а також учасників недержавних пенсійних фондів.

Соціальна допомога - це короткострокова (одноразова або періодична) виплата, цільовим призначенням якої є компенсація втраченого заробітку чи додаткова підтримка громадян у випадку настання соціального ризику за рахунок коштів соціальних страхових фондів чи бюджету. Бувають страхові та не страхові виплати.

Соціальна пільга - це передбачене законом повне або часткове звільнення певних категорій громадян від виконання обов'язку, або надання додаткових прав при настанні соціального ризику.

Соціальне обслуговування - це діяльність державних органів та установ щодо надання громадянам соціально-побутових, медичних, психологічно-педагогічних, соціально-правових послуг та матеріальної допомоги, проведення їх соціальної адаптації та реабілітації.

Соціальне партнерство - це найпривабливіша форма регулювання соціально-трудових відносин, що забезпечує мирну еволюцію суспільства у такий його стан, де класовий конфлікт перетворюється на конфлікт між організаціями-профспілками і об'єднаннями роботодавців.

Соціальні норми і нормативи – показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами.

Спеціальний трудовий стаж - це тривалість роботи у певних галузях народного господарства, певних умовах праці, визначених місцевостях чи природнокліматичних умовах, за професіями, посадами, а також деяких видів суспільно-корисної діяльності.

Страховий випадок у страхуванні на випадок безробіття - це подія, через яку:

1) застраховані особи втратили заробітну плату або інші доходи внаслі-

док втрати роботи з незалежних від них обставин та зареєстровані у встановленому порядку як безробітні, готові та здатні приступити до підходящої роботи і дійсно шукають роботу;

2) застраховані особи опинилися в стані часткового безробіття. Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає

загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачене законодавством.

Страховик у страхуванні на випадок безробіття - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Страхувальники у страхуванні на випадок безробіття – роботодавці та застраховані особи, які сплачують страхові внески.

Суб'єкти страхування на випадок безробіття – застраховані особи, а в окремих випадках також члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.

Т

Територіальна угода ~ елемент вертикальної системи соціального партнерства, який регулює норми соціального захисту найманих працівників та може мати, виходячи з умов та економічних можливостей відповідних адміністративно-територіальних одиниць, більш високі порівняно з установленими генеральною або галузевою угодою соціальні гарантії та компенсації.

У

Уповноважений банк в обов'язковому пенсійному страхуванні – банк, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду.

Учасник недержавного пенсійного забезпечення – фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до пенсійного фонду, страхової організації або на депозитний рахунок до банківської установи і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором страхування або договором про відкриття пенсійного депозитного рахунку.

Учасник недержавного пенсійного фонду - фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і яка має право або набуде право на одержання пенсійних виплат з такого фонду.

Часткове безробіття - вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру.

Чиста вартість одиниці пенсійних активів в обов'язковому пенсійному страхуванні - вартість одиниці пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день розрахунку. Чиста вартість пенсійних активів в обов'язковому пенсійному страхуванні - різниця між вартістю пенсійних активів на день проведення розрахунку та загальною сумою зобов'язань Накопичувального фонду, що підлягають виконанню на день проведення розрахунку, яка розраховується за методикою та в порядку, визначених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Національним банком України.