Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Понеділок, 17 Червня 2019

11.         Характеристика розділів і статей балансу

Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються 11 (С )БО 2 „Баланс”

У Балансі відображають активи, зобов’язання та власний капітал підприємства.

Актив Балансу складається з трьох розділів:

І. Необоротні активи.

11.         Оборотні активи.

III. Витрати майбутніх періодів.

У першому розділі Активу Балансу відображається вартість необоротних активів: нематеріальних активів, основних засобів, капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості.

У другому розділі Активу відображається вартість оборотних активів. Оборотні активи — це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом „дванадцяти місяців з дати балансу. До них належать запаси, векселі одержані, поточна дебіторська заборгованість з а товари, роботи та інші операції, поточні фінансові інвестиції та грошові кошти.

У третьому розділі Активу відображають вартість витрат майбутніх періодів - витрати, які мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до подальших звітних періодів.

Пасив Балансу складається з п’яти розділів:

І. Власний капітал. II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів.

III. Довгострокові зобов’язання.

IV Поточні зобов'язання. V. Доходи майбутніх періодів.

V   першому розділі Пасиву розміщується інформація про власний капітал підприємства; статутний фонд, додатковий капітал, нероз поділений прибуток тощо.

У другому розділі Пасиву відображається вартість сформованих резервів на забезпечення наступних витрат та платежів, а саме: на виплату відпусток, додаткових пенсій, гарантійних зобов’язань тощо, а також отримані цільові ф таксування та надходження.

У третьому розділі Пасиву наводяться дані про довгострокові зобов'язання - зобов'язання, які не будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До них належать: довгострокові кредити банків, отримані позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроковими векселями та випуще ним и облігаціям и тощо.

У четвертому розділі Пасиву відображається інформація про зобов’язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу. До поточних зобов'язань належать короткострокові кредити банків та позики, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість з постачальниками та за іншим и розрахунками тощо.

У п'ятому розділі Пасиву відображаються доходи майбутніх періодів - доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних та будуть визнані в майбутніх звітних періодах


 

 

 

повернутись до списку питань