Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Неділя, 26 Травня 2019
Економічна теорія
2. Економічні закони (принципи) та особливості їх дії.
3. Методи дослідження явищ і процесів економічного житі. Економічний експеримент.
4. Потреби та економічні інтереси - головні рушійні сили розвитку економіки. Потреба і корисність. Закон спадної граничної корисності.
5. Виробничі ресурси (фактори). Абсолютна і відносна обмеженість виробничих ресурсів.
7. Результат (ефект) та ефективність виробництва. Способи оцінки результату виробництва. Закон спадної ефективності (продуктивності, віддачі).
8. Економічні та юридично-правові відносини власності. Основні тини га форми власності. Приватизація і націоналізація.
9. Поняття економічної системи суспільства та її основні типи. Порівняльна характерис тика командної та змішаної економіки.
10. Економічна система перехідного типу та її особливості в Україні.
11. Суспільний поділ праці, його види та фактори. Переваги і вади суспільного поділу праці.
12. Походження, суть, види і функції грошей. Теорії грошей.
13. Система грошового обігу та її еволюція. Історичні тип грошоаих систем.
14. Грошова маса та закон грошового обігу. Рівняння обміну і Фііиера.
15.   Ринок як економічна категорія. Система ринків. Ринкова інфраструктура.
16. Економічна конкуренція, її значення, види та методи.
17. Монополізм в економіці: види, причини та наслідки. Аіітимонопольна політика держави: мета та засоби.
18. Підприємництво і бізнес. Класична га інноваційна моделі підприємництва. Правові форми організації підприємств. Форми об’єднань корпоративних підприємств.
19. Кругообіг і оборот підприємницького капіталу. Структура капіталу підприємства. Знос капіталу. Норма амортизації.
20. 3аробітна плата як ціна праці (робочої сили). Теорії заробітної плати.
21. Форми і системи заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата. Національні рівні заробітної плати.
22. Капітал як економічна категорія. Процент і ставка (іш^ма) процента. Номінальна і реальна процентна ставка та фактори, що їх ви іп мають.
23. Ринок цінних паперів, його функції та види. Види та курс цінних паперів.
24. Фондова біржа як організований ринок цінних паперів. Біржові індекси.
25. Аграрне виробництво як особлива сфера підприємниці.киї діяльності. Земельна рента та її форми. Ціна землі. Диспаритет цін.
26. Економічне зростання: суть, фактори, типи та показники. Виробнича функція. «Золоте правило» Р. Солоу.
27. Попит на товар. Індивідуальний і ринковий попит. Чип:..мси ринкового попиту на товар. Закон попиту. Еластичність попиту.
28. Пропозиція товару та її чинники. Закон пропозиції. Еластичність пропозиції.
29. Ринкова рівновага та рівноважна ціна. Причини виникне я дефіциту та надлишків товарів. Способи державного регулювання товари, цін.
31. Витрати фірми та їх види. Альтернативні витрати та їх значення. Постійні, змінні і валові витрати. Середні і граничні витрати. Трансакі,!.',.! витрати.
32. Короткострокові і довгострокові витрати фірми. ,,:он спадної продуктивності. Ефект масштабу.
33. Дохід і прибуток фірми: суть, джерела та форми. І_Ши . максимізації прибутку фірми.
34. Ефективність діяльності фірми: поняття та система показників. Визначення ефективності фірми через стан біржових кот,.: . ань її цінних паперів.
35. Економічний ризик: види, методи визначення та сп.< зниження. Дисконтування доходів та інвестицій.
36. Неспроможність («провали») ринку. Зовнішні ефекти. Теорема Коуза. Податок ІІігу. Суспільні блага.
37. Макроекономічні показники та їх значення. Проб. ,ма повторного рахунку. Система національних рахунків, її принципи та вал...
38. Валовий внутрішній продукт та методи його визначень Номінальний і реальний ВВП.
39. Економічні цикли: види, чинники та фази циклу. Наслідки економічної кризи. Антициклічна політика уряду, її мета та засоби.
40. Безробіття: суть, види, показники та наслідки. Класична, марксистська та кейнсіанська концепції безробіття. Закон Оукена.
41 . Інфляція: види, показники, причини та наслідки.
42. їнфляційні очікування. Вибір між інфляцією та безробіттям. Крива Філіпса. Антиінфляційна політика уряду, її мета та засоби.
43. Сукупний попит: поняття, структура, цінові та нецінові фактори. Ефект храповика.
44. Сукупна пропозиція: поняття, фактори та моделі в короткостроковому і довгостроковому періодах.
45. Споживання і заощадження в кейнсіанській моделі сукупного попиту. Закон Енгеля. Автономне споживання. Середня і гранична схильності до споживання та заощадження. Парадокс ощадливості.
46. Інвестиції як елемент сукупного попиту. Фактори інвестиційної активності бізнесу та фактори її нестабільності. Мультиплікатор інвестицій.
47. Економічні функції сучасної держави. Методи, інструменти та межі втручання держави в економіку.
48. Державний бюджет і його структура. Бюджетний дефіцит та його наслідки. Інфляційні та неінфляційкі джерела фінансування бюджетного дефіциту.
49. Державний борг: причини, види, показники та п слідки, Дефолт. Управління державним боргом: реструктуризація і конверс. боргу.
50. Г1одатки як інструмент економічного регулювання. ГР таткова ставка і податкова база. Крива Лафера. Основні види податків. Функції податкової системи.
51. Основні функції комерційного банку. Система часткового банківського резервування. Механізм «створення грошей комерці." іими банками». Грошова база. Депозитний і грошовий мультиплікатори.
52. Кредитно-банківська система. Функції центрального банку. Цілі та інструменти грошово-кредитної політики.
53. Моделі грошово-кредитного регулювання: політика «дорогих грошей» і «дешевих грошей». Передатний механізм монетарної політ.пси центрального банку.
54. Розподіл і перерозподіл доходів у суспільстві. Первині,, і кінцеві доходи. Номінальні і реальні доходи. Крива Лоренца. Коефіцієнт Д . пні.
55. Рівень і якість життя суспільства. Державна соціальна політика. Дилема: соціальна рівність чи економічна ефективність. Соціальні с пндарти.
56. Світове господарство: поняття, структура та закон;,.. : шості розвитку. Міжнародний поділ праці та фактори його поглиблення ■ . сучасних умов. Глобалізація економічного життя та її наслідки.
57. Міжнародна економічна інтеграція: суть та форми. І Ір. еми економічної інтеграції України у Європейський Союз.
58. Теорії міжнародної торгівлі. Розподіл вигод від зовнішні» -ї торгівлі.
59. 3овнішньоторговельна політика та її інструментарій. Політика протекціонізму: аргументи «за» і «проти».
60. Вивіз капіталу за кордон: основні мотиви, форми та наслідки. Транснаціональні корпорації. Основні причини міжнародно.' міграції праці.
61. Платіжний баланс країни та його структура. Дефіцит платіжного балансу: причини та наслідки. Проблеми платіжного балансу України.
62. Світова валютна система та її еволюція.
63. Валютний курс і його функції. Номінальний і реальний курси валют. Паритет купівельної спроможності. Фактори, що визначаю': 1 валютний курс.
64. Державне регулювання курсу національної грошової одиниці-' мета та способи. Девальвація і ревальвація.
65. Класична політична економія: передумови виникнення, загальна характеристика та сучасне значення.
66. Марксистська політична економія: передумови виникнення, основні положення та наступний розвиток.
67. «Маржинапьна революція» та розвиток неокласичної т.-,іії.
68. Кейнсіанська економічна теорія. Революційний переворот, здійснений Дж.М.Кейнсом в економічній науці. Сучасне кейнсіанст.к» неокейнсіанство та посткейнсіанство.