Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Понеділок, 17 Червня 2019

   РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

1. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт, послуг

2.  Аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності

3.  Аналіз валового і загального прибутку підприємства

4.  Аналіз утворення чистого прибутку підприємства

5.  Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства

6.  Аналіз рентабельності підприємства

7.  Аналіз рентабельності продукції, продажу, капіталу

8.   Експрес-аналіз бухгалтерської звітності

9.  Аналіз валюти бухгалтерського балансу

10.Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу

11.Аналіз стану та динаміки запасів

12. Аналіз стану та динам ки дебіторської з аборг ованості

13, Розміщення оборотних активів: склад5 структура, динаміка

14 Аналіз оборотності оборотних активів: показники, їх рівень та динаміка

І 5. Оцінка динам іки, структури, джерел формування капіталу

16. Аналіз джерел власних коштів

17. Аналіз джерел позикових коштів

18. Аналіз кредит орської заборгованості

19 Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу

20. Роль аналізу грошових потоків при визначенні можливостей внутрішнього фінансування

21. Аналіз руху грошових коштів прямим методом

 22. Основні канали надходження грошових коштів і платежів за напрямками діяльності підприємства (операційна, інвестиційна, фінансова

 23. Аналіз грошових коштів непрямим методом

 24. Поточна і перспективна платоспроможність

 25. Аналіз ліквідності балансу

 26. Аналіз показників ліквідності

 27. Поняття внутрішньої; загальної та фінансової стійкості. Фінансова стійкість як відображення визначеного стану фінансових ресурсів

 28. Визначення абсолютних показників фінансової стійкості та їх аналіз

 29. Аналіз відносних показників фінансової та ринкової стійкості

 30. Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства

31. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Оцінка банками України кредитоспроможності клієнта

 32. Сутність левериджу, його значення та види

 33 . Суть ділової активності підприємства та показники, що її характеризують

 34. Послідовність аналізу основних показників ділової активності підприємства

 35. Поняття інвестиційної привабливості та показники, що її характеризують

 36. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даним и ф інансової звітності

 37. Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних проектів

 38. Аналіз ефективності-і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ефективності використання капіталу