Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Понеділок, 17 Червня 2019

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

1.   Мета та склад фінансової звітності

2.   Якісні характеристики фінансової звітності

3.   Принципи підготовки фінансової звітності

4.   Принципи побудов и форм фінансової звітності

5.   Порядок підготовки облікових даних для складання звітності

6.   Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності

7.   Призначення балансу, принципи побудови та структурування балансу

8.   Аналітичні можливості балансу

9.   Визнання статей балансу

10. Поняття про активи, зобов'язання і власний капітал

11. Характеристика розділів і статей балансу

12. Загальні принципи оцінки статей балансу

13. Пасив балансу. Характеристика його розділів і статей

14. Оцінка та відображення в балансі довгострокових зобов’язань

15. Склад поточних зобов’язань та їх подання у балансі

16. Підготовка облікових даних для складання балансу

17. Методика і техніка заповнення форм и балансу

18 Узгодженість плану рахунків з і статтями активу і пасиву балансу

19.Структура і зміст форми звіту про ф шансові результати

20. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати

 21. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати

 22, Призначення, структура і зміст звіту про рух грошових коштів

 23, Розрахунок зміни величини грошових коштів за звітний період.

24 Ув’язка показників звіту про рух грошових коштів з балансом

25. Загальна характеристика методів (прямого і непрямого) складання звіту про рух грошових коштів

26. Порядок складання Звіту про власний капітал

 27. Зміст статей звіту про власний капітал

28. Порядок складання зведеної і консолідованої фінансової звітності

29. Зміст, структура і порядок складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємницгва

30. Загальні положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»,

31. Призначення і склад приміток до фінансових звітів.

32. Фінансова звітність за сегментами.

33. Звітність за розрахунками підприємства з бюджетом; склад звітності і її характеристика

34. Спеціалізована бухгалтерська звітність по розрахунках підприємства з державними цільовими фондам и

35. Статистична звітність: основні форми і їх характеристика

36. Поняття про внутрішню звітність, її класифікація та призначення